Logga in

Sök

Arkiv Magma Vision för 2030 kräver framtidstro och innovationer

Vision för 2030 kräver framtidstro och innovationer

Magma

År 2030 är svenskan en naturlig del av Finland och ses som en rikedom. Basservicen i Finland fungerar på svenska, också finlandssvensken får vård och utbildning på sitt modersmål. Finlandssvenskarna är innovativa föregångare och det svenska språket anses vara en tillgång i samhället. Så ser en finlandssvensk vision för år 2030 ut.

Vision 2030Visionen är ett resultat av ett framtidsprojekt som Finlands Kommunförbund och tankesmedjan Magma har genomfört. För att det skall finnas förutsättningar att förverkliga visionen krävs bland annat förändringar i attityder och ett grepp där finlandssvenskarna själva aktivt formar sin framtid.

- Den våg av reformer som pågår i Finland just nu kommer att påverka den svenskspråkiga befolkningen starkt. Därför ville vi ta fram scenarier för hur framtiden kan se ut för finlandssvenskarna. Visionen för det svenska i Finland ger oss en möjlighet att dra åt samma håll. Genom samarbete kan vi till exempel skapa nya former av svensk service och göra Svenskfinland attraktivt, säger Kristina Wikberg, direktör för den svenska verksamheten vid Finlands Kommunförbund.

Visionen förutsätter konkreta åtgärder. Bland förslagen finns en nationell språkstrategi, en samordning av den svenska basservicen över kommun- och förvaltningsgränserna och ett starkare innovationsklimat i Svenskfinland.

Smörgåsbord utmaning för finlandssvenskarna

Projektet "Det svenska i Finland 2030" utgår från de förändringar som sker eller kan tänkas ske i vår omvärld, både i Finland och i världen. Visionen grundar sig på fyra scenarier med olika teman: den tekniska utvecklingen, klimat- och miljöfrågor, mångkulturella frågor samt finanskrisen. Arbetsprocessen har varit öppen, bland annat har över 300 personer svarat på en omfattande enkät.

- Enkäten har varit öppen för alla. Förutom experter ville vi höra så många finländare som möjligt med ett intresse för det svenska språket. Målet var att samla intryck, förhoppningar och hotbilder för att skapa en mångsidig bild av finlandssvenskarna, berättar Björn Sundell, utredningsansvarig vid tankesmedjan Magma.

De fyra scenarierna är alternativa framtidsbilder och beskrivs med hjälp av essäer där läsaren får uppleva en dag i respektive omgivning år 2030. Scenario A beskriver medborgarna som aktiva och innovativa, de utnyttjar gärna teknologin och ser möjligheter i förändringar. Scenario B sätter miljön i fokus och poängterar å ena sidan globala insatser, å andra sidan individualism. Scenario C handlar om "smörgåsbordet" där individen plockar åt sig det bästa på alla samhällsområden på bekostnad av gemenskapen.

- I framtidsbilden där världen beskrivs som ett smörgåsbord ökar det multikulturella inflytandet. För finlandssvenskarnas del innebär det konkurrens. Vi måste hävda oss i det multikulturella och mer aktivt lyfta fram vår kultur och våra traditioner. Fördelen är att finlandssvenskarna har lätt för att anpassa sig till det mångkulturella, förklarar Kristina Wikberg.

Scenario D är det mest negativa alternativet med en konfliktfylld omvärld. Nationalstaterna sluter sig, samhällsklimatet hårdnar och finlandssvenskheten riskerar att dö ut.

Verktyg som skall få läsarna att tänka till

Resultatet av scenarioprojektet presenteras i publikationen Det svenska i Finland år 2030. Men aktörerna vill inte se rapporten som en slutprodukt på processen utan hoppas på att den startar en diskussion som engagerar människor.

- Vi ser gärna att rapporten blir ett konkret verktyg runt om i Svenskfinland och att den används i arbetet för att bevara och stärka det svenska i Finland. Läsarna måste själva tänka till, dra egna slutsatser och sedan skapa en egen strategi som stöder finlandssvenskheten och det svenska språket, poängterar Björn Sundell.

Det praktiska arbetet har gjorts i samarbete med konsultföretaget Synocus. Arbetet utfördes med hjälp av scenariometoden. Projektet genomfördes under år 2009 och finansierades av Finlands Kommunförbund, tankesmedjan Magma och Svenska Kulturfonden. Rapporten kan laddas ner i elektroniskt format på Kommunförbundets och Magmas webbplats.

Närmare upplysningar:

Kristina Wikberg, direktör för den svenska verksamheten, Finlands Kommunförbund, tfn 050 378 0466
Björn Sundell, utredningsansvarig, tankesmedjan Magma, tfn 050 594 7550

Ladda ner rapporten

Se också www.kommunerna.net/framtidsscenarier

0 Kommentarer Add Comment

Skriv kommentar
Denna artikel är låst och går inte att kommentera längre.

busy