Bengt Östling på Yle/svenska har gjortett inslag (15.10.) om Kenneth Mynttis bok bok "Svenskan på offensiven eller intensiven".

"SFP använder svenskan som valfläsk och karriärpolitisk språngbräda och de finlandssvenska fonderna är inte demokratiska organ. Därför framstår Svenska Finlands folkting som den enda demokratiskt tillsatta tvärpolitiska institution som kunde axla ett större ansvar för den finlandssvenska framtiden.

Det skriver Kenneth Myntti i sin nya bok "Svenskan på offensiven eller intensiven", utgiven av Söderströms i samarbete med tankesmedjan Magma.

Folktinget visade initiativkraft och strategiskt tänkande i fråga om regionförvaltningen och Karleby. Kunskap, initiativkraft och finlandssvensk enighet behövs, anser Myntti. Detta speciellt efter millennieskiftet, då en ny grundlag trädde i kraft, som inte längre entydigt tryggar svenskheten i vårt land. Finlandssvenskarna har sovit sig igenom "reformer" i regionförvaltningen, nödcentralerna, polisväsendet, tingsrätterna, åklagar- och utsökningsväsendet. Dessutom har skolor lagts ner, studentsvenskan försvunnit och kommuner förfinskats.

En strategi för bägge språk
Fler försämringar hotar - nu behövs en finlandssvensk strategi. En klar strategi för de båda nationalspråken bör ingå i nästa regeringsprogram, enligt Kenneth Myntti. Där bör man klart och entydigt fastslå att den nationalekonomiskt värdefulla, men mycket bräckliga, tvåspråkigheten vilar på två starka grundpelare, ett för vartdera språket.

Mynttis bok behandlar också mellaneuropeiska minoritetsperspektiv - och en reflektion om nordiskt samarbete och historikern Gunnar Wetterbergs förslag om en ny nordisk Kalmar-union.

Kenneth Myntti är ledarskribent på Vasabladet - men inspirerad av en permittering inspirerades han till att skriva en bok, "för att få tala till punkt".

Förgrundsfigurerna saknas
Han kritiserar de finlandssvenska medierna för att satsa alltmer på lättgods. Tidningarna saknar starka, publicistiska förgrundsfigurer som står med benen djupt i samhällsmyllan. Tidningspressen har tyvärr "avthölixerats", skriver Myntti. Den publicistik som Vbl:s chefredaktör Birger Thölix på sin tid representerade skulle vara gångbar inom pappersjournalistiken också i dag.

- Finlandssvenskarna är betjänta av samhällsinriktade tidningar och webbutgåvor jämte en public service-struktur som betryggas via en kontinuerlig avgiftsfinansiering.

Generellt är det så att språkminoriteter alltid tenderar att drabbas hårdare av förändringar i public service-miljön, bland annat för att förlusterna inte kan kompenseras på kommersiell väg. Därför oroas Myntti av Yle:s sparkrav som resulterade i att X3M-kanalen räddades, men luppen fördes istället över det finlandssvenska korrespondentnätet.

- Svenska strukturer, såväl mediala som förvaltningsmässiga, kritiseras ofta för att utgöra reservat och inhägnader. Men tvärtom är det just tvåspråkiga strukturer och deras tendens att spara bort minoritetsspråket som förpassar språkminoriteten i motti, till ett på kunskap och insikt dränerat reservat, skriver Myntti."