Rätten till utbildning (Magma pm 3)

I Magmas pm Rätten till utbildning beskriver docent Karin Linnanmäki hur Svenska skolan för synskadade utvecklats från en internatskola för blinda i Helsingfors till en specialskola med ett center för lärande och kompetens, som förväntas erbjuda specialpedagogiska tjänster till hela Svenskfinland.

Det centrala i rapporten är en kartläggning av skolans nuvarande situation och en analys av de utmaningar skolan står inför. I dagsläget utnyttjas inte skolans resurser optimalt och efterfrågan på skolans tjänster är begränsad. Skolans namn är missvisande och skolans organisation är oklar, vilket ytterligare bidrar till att tjänsterna inte efterfrågas. Föreliggande hot och utvecklingsmöjligheter sammanfattas i nio punkter och mynnar ut i fem konkreta rekommendationer.


Rätten till utbildning (Magma pm 3)
Ladda ner studien här