Magma valde två kulturutredare

Wivan Nygård-Fagerudd och Mikael Kosk är de två som i Magmas regi ska göra den nya finlandssvenska kulturutredningen. Utredarjobbet hade lockat ett tiotal kvalificerade sökande.

Den tudelade utredningen är en uppföljning av Maria Hirvi-Ijäs utredning om kulturpolitik på svenska. Den ska ge svar på de centrala frågor och minimikrav som borde ställas på en strategi för en svenskspråkig kulturpolitik. Kulturutredningen blir klar i slutet av året.

Magmas chef Nils Erik Forsgård är mycket nöjd med lösningen.

- Med två utredare, en i Helsingfors och en i Österbotten, får vi ett brett perspektiv. Rapporten behöver förstås inte heller vara konfliktfri. Den är ju trots allt ett underlag för fortsatta resonemang och förhoppningsvis också för någon form av handling, säger Forsgård.

Nej till särlösningar och språkpolitik

Hurudan kulturpolitik behöver vi i Svenskfinland?

Wivan Nygård-Fagerudd anser att det behövs en långsiktig kulturpolitik som främjar kvalitet och förnyelse. En minoritet har inte råd med särlösningar när det gäller kvaliteten. 

- Att upprätthålla ett fullödigt kulturliv, tillhandahålla utbildningsmöjligheter och hålla språket levande för knappt 300 000 människor är en utmaning. Där har vi att välja mellan ett litet Svenskfinland som är en smal remsa av Finland, eller ett stort som hör hemma i en kultursfär som sträcker sig från östra Karelen till Norges Atlantkust. Jag väljer det senare, säger hon.

Kulturpolitik är att möjliggöra kulturlivets verksamhetsförutsättningar, menar Mikael Kosk.

- Den handlar om att skapa fler arbetsmöjligheter för konstnärer och andra kulturaktörer och om att få resultatet av deras arbete tillgängligt för  en en så stor publik som möjligt. Men en kulturpolitik som stöder språket och identiteten är ändå inte en förlängning av språkpolitiken, säger Kosk.

 Fonderna har en kompletterande roll

Hur ni ser på fördelningen mellan offentligt stöd och privata stipendier?

Både Wivan Nygård-Fagerudd och Mikael Kosk anser att fördelningen mellan det offentliga och det privata stödet behöver en översyn.

- Det offentligas övergripande ansvar är definierat i lag, medan det privatas ansvar, i första hand fonders och stiftelsers, formulerats i donationsbrev och urkunder. Inget är statiskt, kulturen speglar samhället och förändras ständigt, därför behöver vi också en kulturpolitik och -finansiering som präglas av lyhördhet, menar Wivan Nygård-Fagerudd.

- Utgångspunkten ska fortfarande vara att fondfinansieringen är ett komplement till den offentliga kulturfinansieringen, inte en ersättare till den, tillägger Mikael Kosk.