Sök

Alla Magmas rapporter

 • 10.12.2013Rätten till utbildning (Magma pm 3)

  I Magmas pm Rätten till utbildning beskriver docent Karin Linnanmäki hur Svenska skolan för synskadade utvecklats från en internatskola för blinda i Helsingfors till en specialskola med ett center för lärande och kompetens, som förväntas erbjuda specialpedagogiska tjänster till hela Svenskfinland.

  Det centrala i rapporten är en kartläggning av skolans nuvarande situation och en analys av de utmaningar skolan står inför. I dagsläget utnyttjas inte skolans resurser optimalt och efterfrågan på skolans tjänster är begränsad. Skolans namn är missvisande och skolans organisation är oklar, vilket ytterligare bidrar till att tjänsterna inte efterfrågas. Föreliggande hot och utvecklingsmöjligheter sammanfattas i nio punkter och mynnar ut i fem konkreta rekommendationer.

 • 10.12.2013Tarvitaanko Suomessa kaksikielisiä kouluja? (Magma-studie 4/2013)

  Tässä selvityksessä emeritaprofessori Marketta Sundman esittää kansainvälisiä kokemuksia hyödyntäen erilaisia vaihtoehtoja ja määrittelee mitä käsite ”kaksikielinen koulu” tarkoittaa. Hän selvittää kielen merkitystä oppilaan kognitiivisten kykyjen kannalta, käy ennakkoluulottomasti läpi kaksikielisen koulun etuja ja haittoja ja esittää mahdollisesti Suomen oloihin soveltuvan kokeilumallin.

  Tavoitteena tulee olla, että kaksikielisessä koulussa kunnioitetaan kunkin oppilaan omaa kieli-identiteettiä, ja molemmat kielet ja kummankin kieliryhmän kulttuuri ovat yhtä näkyviä koulun toiminnassa.

 • 10.12.2013Tvåspråkiga skolor? (Magma-studie 4/2013)

  I den här studien återger Marketta Sundman debatten där parterna på finskt och svenskt håll länge talat förbi varandra. Hon beskriver och definierar begreppet tvåspråkiga skolor utgående från erfarenheter i olika länder och diskuterar språkets betydelse för elevernas kognitiva förmåga. Sundman behandlar förutsättningslöst för- och nackdelar med tvåspråkiga skolor.

  Utgångspunkten är att en tvåspråkig skola måste respektera varje elevs språkliga identitet. Bägge språken och båda språkgruppernas kultur skall vara lika synliga i skolans verksamhet.

 • 29.8.2013Svenska språköar och finska utskär (Magma-studie 3/2013)

  I denna studie jämför Lina Laurent språköarna med varandra. Hon beskriver deras styrkor och svagheter och de utmaningar de står inför. ”Svenska språköar och finska utskär” synliggör de människor och organisationer som arbetar för språket. Studien söker svaret på frågan om hur unga vuxna ser på betydelsen av svenskan i en helfinsk miljö. Den visar även vilka aktiviteter som gör svenskan attraktiv och användbar på olika orter. Slutligen ger den exempel på små finska gemenskaper i svenskspråkiga regioner samt samiska språköar i det finska Finland.

 • 28.5.2013Den nya kommunen (Magma-studie 2/2013)

  Under de senaste tio åren har antalet kommuner i Finland minskat med långt över hundra. Trycket på ytterligare strukturreformer är starkt. Vad kan vi medborgare och kommuninvånare lära oss av de sammanslagningar som genomförts? Vad kan beslutsfattarna i kommuner som står inför stora förändringar lära sig av tidigare erfarenheter? Kan den nya kommunen infria löften som gavs i processens början och hur påverkar en sammanslagning den nya kommunens service och närdemokrati?

  Bland annat dessa frågor står till grund för denna rapport med Lovisa, Pargas, Raseborg och Vörå som fallstudier. Alla exempelkommuner är tvåspråkiga och författaren ser därför också på hur det gick med den språkliga servicen. Som underlag har hon använt sig av skriftligt material samt egna intervjuer med beslutsfattare, sakkunniga, journalister och kommuninvånare.

 • 26.2.2013Kymmenen polkua populismiin (Counterpoint)

  Johanna Korhonens nya pamflett Kymmenen polkua populismiin är utgiven av Counterpoint i London. Den kommer att översättas till engelska och ingå i en paneuropeisk publikationsserie om populismens stödtrupper som ges ut av Counterpoint. Projektet "Europes Reluctant Radicals" handlar om de tysta väljarna och deras motiv att ställa sig bakom populistiska kandidater i ett tiotal länder. Projektet finansieras av Open Society Foundations som grundades av George Soros. Korhonens rapport lanserades i Helsingfors den 26 februari 2013 vid ett evenemang ordnat av tankesmedjorna Magma och e2.

 • 23.1.2013De talar finska över huvudet på mig (Magma-studie 1/2013)

  I denna rapport utreds läget inom mentalvården på svenska ur ett klientperspektiv. Studien inleds med en analys av nuläget som tecknar bakgrunden till situationen inom mentalvården i dag och till de pågående förändringarna inom social- och hälsovården. Därefter följer den egentliga lägesrapporten som bygger på intervjuer och enkäter. Studien utmynnar i en rad förslag och rekommendationer som kunde förbättra situationen inom mentalvården på svenska, framför allt i södra Finland där utmaningarna är störst.

 • 13.11.2012"Enligt vårt förmenande" (Magma pamflett 2012)

  Finland står inför en omfattande kommunreform. Kommunernas antal kommer inom de närmaste åren sannolikt att minska kraftigt. Samtidigt förändras förhållandet mellan städer och kommuner och regionernas betydelse ökar. Hur ser kommunernas konkurrenskraft ut i ett framtida Finland? Vilka frågor kommer de framtida beslutsfattarna att ställas inför? Och vilka lösningar tryggar bäst svenskans ställning i kommunerna? I denna pamflett ger sex svenskösterbottniska kommun- eller stadsdirektörer sin syn på kommunernas framtid. Tematiken kommenteras av minister Ole Norrback.

 • 17.10.2012Enligt lika grunder (Magma-studie 4/2012)

  Den förestående kommunstrukturreformen kommer att få betydande konsekvenser för den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar. Detta på grund av parokialprincipen, enligt vilken kyrkans medlemmar måste tillhöra en församling inom den kommun där de är bosatta. En betydande konsekvens är att antalet svenska kyrkliga förvaltningsenheter kommer att minska i förhållande till nuläget. Utredningen är gjord av biskop emeritus Gustav Björkstrand och är en språkkonsekvensbedömning av de föreslagna strukturmodellerna för den evangelisk lutherska kyrkan i Finland.

 • 23.8.2012På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten (Magma-studie 3/2012)

  Den språkliga och kulturella identiteten varierar i tid och rum. Genom intervjuer med 1 780 elever i 26 svenska skolor runt om i Finland kartlägger Camilla Kovero 11–18-åringars språkliga bakgrund, preferenser och attityder. Magma-studie 3-2012 visar hur en tilltagande tvåspråkighet påverkar identiteten och svenskans roll, och ger en fascinerande bild av hur den finlandssvenska identiteten förändras.

 • 28.5.2012Journalismin kohtalo mediamurroksessa (Magma-studie 2/2012)

  Joukkoviestinnän murroksesta on puhuttu jo niin pitkään, että jatkuvasta muutoksesta näyttää tulleen pysyvä olotila. Tässä muutoksessa tekniikan rooli korostuu, sillä tekninen kehitys tarjoaa aina vain uusia tiedonvälityskanavia ja mahdollisuuksia uudenlaiselle vuorovaikutukselle. Mutta mikä on journalismin kohtalo mediamurroksessa?

  Mediefältet har länge upplevt genomgripande förändringar både på grund av den tekniska utvecklingen och jakten på nya intjäningsmodeller. Men vilken är kvalitetsjournalistikens framtid? Och hur skall språkminoriteter säkra ett mångsidigt utbud?

 • 9.5.2012Via svenska - Den svenskspråkiga integrationsvägen (Magma-studie 1/2012)

  Under de senaste åren har den arbetskraftsmotiverade invandringen till Finland ökat kraftigt. Invandrarna kommer från alla håll i världen, i jakt på nya jobb och kanske också på nya liv. Men hur ser mottagandet och integrationen ut i Finland, på svenska, i Helsingforsregionen? Denna rapport handlar om integrationen av invandrare i ett formellt tvåspråkigt samhälle, men tyngdpunkten ligger på frågan om möjligheterna till integration på svenska.

 • 16.1.2012Opinionsmätning bland finlandssvenskar inför presidentvalet 2012

  Presidentinstitutionen i Finland är starkt förankrad i folket. Ett uttryck för det är bestämda förväntningar på presidenten. Presidenten ska inge förtroende, vara en representativ företrädare för sitt land och med sina åsikter vara ett föredöme. Presidentens maktbefogenheter som de senaste åren kringskurits rankas inte lika högt i den presidentvalsmätning bland landet svenskspråkiga som Taloustukimus gjort för Magmas och Yle:s räkning.

 • 25.11.2011Språket på agendan i metropolen (Magma-studie 6/2011)

  I huvudstadsregionen bor 65 000 svenskspråkiga personer med behov av service på svenska. Lägger man till kranskommunerna stiger siffran till 81 000 – det är mer än en medelstor finsk stad. Servicen för dessa invånare är dock i dag utspridd på flera städer och kommuner, och hur den svenska servicen för regionen skall skötas har stötts och blötts i årtionden. I den här studien ritar journalisten Johanna Westman upp en "vägkarta" för hur förändrade strukturer kunde stärka det svenska serviceutbudet, inte minst inom social- och hälsovården.

 • 25.10.2011Affärer eller business? (Magma-studie 5/2011)

  Samtidigt som Sveriges betydelse i den finska ekonomin består, försämras finländarnas svenskkunskaper. Är detta ett problem? Vilken är svenskans betydelse i dagens näringsliv? Har engelskan blivit dominerande? En rapport av  ekonomie doktor, docent Wilhelm Barner-Rasmussen.

 • 30.8.2011En- eller tvåspråkiga lösningar (Magma pm 2)

  Valet mellan en- och tvåspråkiga alternativ är inte lätt, men i en färsk Magma-rapport visar PL Linnea Henriksson vilka faktorer som måste beaktas för att utfallet ska bli så gott som möjligt.

 • 20.6.2011Det går hårt - Finlandssvenska ur ett sverigesvenskt perspektiv (Magma-studie 4/2011)

  Hur mår det svenska språket i Finland i dag? Skiljer sig den svenska vi skriver i Finland från den svenska som skrivs i Sverige, och i så fall på vilket sätt?

  Språkkonsult Linnea Hanell fick i uppdrag att se på texterna med sverigesvenska ögon, och utföra ett par test. Den erfarna språkvetaren och språkvårdaren Catharina Grünbaum kommenterar.

 • 2.5.2011Frivillig svenska? Utbildningsrelaterade konsekvenser (Magma-studie 3/2011)

  Frågan om den obligatoriska svenskan i finskspråkiga skolor är ett ständigt återkommande tema. Obligatoriets vara eller icke vara har under senaste tid ytterligare aktualiserats i och med högt uppsatta politikers uttalanden och en allt livligare offentlig debatt. Vissa vill avskaffa obligatoriet, andra önskar status quo, eventuellt med utökad undervisning. Men vad skulle de olika alternativen egentligen innebära?

  Rapporten är skriven av Åsa Palviainen som är docent vid Jyväskylä universitet.

 • 4.4.2011Invandringens samhällsekonomiska konsekvenser (Magma-studie 2/2011)

  I samhällsdebatten ses invandringen ofta som en börda. Det sägs att invandrarna tar lokalbefolkningens jobb och flyktingarna förorsakar kostnader. Men en debatt som främst fokuserar på problem är inte konstruktiv, och därför vill Magma med denna rapport belysa invandringens samhällsekonomiska konsekvenser ur flera synvinklar. Rapporten är skriven av PD Jan Saarela.

 • 23.3.2011Liikkeitä laidasta laitaan - Populismin nousu Euroopassa (Magma et al 2011)

  Ääriliikkeet ja poliittinen populismi ovat lisänneet kannatustaan eri maissa. Kyse on rajat ylittävästä ilmiöstä. Populismin alla on selvästi toisistaan poikkeavia liikkeitä ja puolueita. Ideologioissa, tavoitteissa, toimintatavoissa ja ääriliikkeiden esittämissä uhkakuvissa on eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä. Ajatuspajat e2, Magma ja Visili ovat yhdessä julkaisseet raportin Liikkeitä laidasta laitaan - Populismin nousu Euroopassa, jossa käsitellään myös Suomen ja muiden Pohjoismaiden tilannetta.

 • 13.1.2011Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää? (Magma-studie 1/2011)

  Yliopiston tutkija, dosentti Pasi Saukkonen selvitti Magman pyynnöstä mitä aiheesta sanotaan tämän päivän mediakeskustelussa.

  Docent Pasi Saukkonen fick i uppdrag av Magma att analysera debatten kring svenskan och finlandssvenskarna.

 • 18.11.2010Den obligatoriska svenskan (Magma pm 1)

  Svenskans ställning i skolan har diskuterats och debatterats många gånger under årtiondenas lopp. De politiska konstellationerna har varierat, men många av argumenten är återkommande. Undervisningsrådet Erik Geber granskar i detta Magma-pm argumentationen, debatten och processerna som lett till kritiska omröstningar i riksdagen om undervisningen i svenska på 1960-, 90- och 2000-talet.

 • 2.11.2010Religionens återkomst - Uskonnon ylösnousemus (magma-studie 4/2010)

  Brytningspunkter i kyrkan, religionen och kulturen. En gränslös värld med mångkulturella uttryck har blivit en del av den finländska vardagen. Religionen är i dag ett hett tema. Magma-studie 4/2010 söker svar på de utmaningar som religionens nya yttringar och en mångfasetterad kultur ställer.

 • 22.6.2010Det sammanhållande kittet (Magma-studie 3/2010)

  För att betrakta Svenskfinland ur ett europeiskt perspektiv och söka information som kan bidra till att på sikt säkra ett mångsidigt och högkvalitativt medieutbud lät Magma genomföra en studie av minoritetsmedier i Europa. Slutsatsen är att det finlandssvenska medielandskapet behöver en storsatsning på kvaliteten i det egna televisionsutbudet. Rapporten är skriven av Tom Moring och Sebastian Godenhjelm.

 • 12.4.2010Kommunreformens konsekvenser för församlingarna (Magma-studie 2/2010)

  Om församlingsidentitet och strukturer i de nya kyrkliga samfälligheterna. Docent Bengt Klemets har på uppdrag av tankesmedjan Magma granskat församlingsidentiteten och kyrkliga samfälligheter. Kommunsammanslagningar får direkta följder för den kyrkliga strukturen i den nya kommunen. Vilka är dessa effekter på en svensk församlingsverksamhet? Kommer vi i framtiden att ha möjligheter att leva och dö på vårt modersmål?

 • 2.2.2010Vision 2030 (Magma-studie 1/2010)

  Rapporten Vision 2030 är scenarioprojekt om svenskans framtid utgående från förändringen i vår omvärld. Hur ser finlandssvenskarnas framtid ut? Vilka är möjligheterna och hotbilderna på vägen mot 2030? Tankesmedjan Magma och Finlands Kommunförbund har genomfört ett scenarioprojekt som engagerat många finländare med intresse för en levande tvåspråkighet. Enkätsvaren ger en mångskiftande bild av språkminoriteten. En del anser att finlandssvenskarna förenas av ett stort antal gemensamma värderingar, andra att det bara finns en gemensam nämnare, språket.

 • 23.10.2009Svenskans ställning i metropolen (Magma-studie 3/2009)

  Språkkonsekvenser av samarbetslösningar i huvudstadsregionen. ”Moderna metropoler är inte enspråkiga. En levande flerspråkighet förutsätter aktiva insatser, fungerande strukturer och fördomsfrihet.”

  Debatten går het om olika fusions- och samarbetsmodeller i Helsingforsregionen. Från statligt håll finns en uttalad strävan efter större enheter. Bland beslutsfattarna finns sällan något större intresse för språkkonsekvenserna av fusionsbeslut eller andra samarbetsformer. Finlands svenska tankesmedja Magma lät därför göra en utredning av språkkonsekvenserna av olika tänkbara beslut. Rapporten är skriven av Marianne Mustajoki.

 • 14.10.2009Frågor om invandring

  Finlandssvenskarna är mer positiva till invandring än folkmajoriteten. Magma presenterade 14.10.2009 en undersökning som gjorts i samarbete med Taloustutkimus.

 • 14.5.2009Invandrarnas inställning till det finlandssvenska

  Magma gjorde på våren 2009 en undersökning tillsammans med Helsinki Times om invandrarnas inställning till det finlandssvenska.

 • 15.4.2009Intresset bland finlandssvenskar för EP-valet

  Magma presenterade 15.4.2009 sin undersökning om intresset bland finlandssvenskarna för Europaparlamentsvalet. Mätningen kommenteras av forskare Åsa Bengtsson.

 • 25.3.2009Finlands okända historia - den svenska tiden 1150-1809 (Magma-studie 2/2009)

  Den svenska tiden 1150–1809. Med anledning av märkesåret 2009 ställde Magma Sveriges och Finlands gemensamma historia i fokus och vill i en europeisk kontext understryka betydelsen av kunskap om det egna landets historia. FD Janne Holméns rapport om de finsk- och svenskspråkiga läroböckernas bild av den svenska tiden i vår historia visar att gymnasieundervisningen i historia ägnar den svenska tiden i Finlands historia liten uppmärksamhet. Därför framstår den svenska tiden som en okänd historia.

 • 25.2.2009Rapport om Helsingforsregionen

  Prof em Henry Bäck gjorde en rapport om Helsingforsregionen som presenterades i februari 2009.

 • 21.1.2009Svenskans ställning i Finland

  Magmas första undersökning om läget i Svenskfinland.

Visa alla rapporter