Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024 (Magma-studie 2/2014)

I samhällsdebatten behandlas åldrandet ofta som en ökad börda i en tid då den offentliga sektorn tvingas spara. Magmas rapport, som har genomförts i samarbete med Svenska pensionärsförbundet, vill vara mindre probleminriktad genom att betrakta både risker och möjligheter. Klart är att kostnaderna för...

Omvärldsanalys: Pensionärsliv år 2024

De närmaste tio åren medför dramatiska förändringar som tangerar samhällets resurser, hälsovården, tekniken och arbetslivet. Magmas framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras och pensionärernas andel av befolkningen...

Brister i svenskspråkig mentalvård

Bristerna är stora i mentalvården på svenska särskilt i huvudstadsregionen, visar en ny Magma-studie. Patienterna upplever ofta att de måste tala finska för att tas på allvar eller för att komma vidare i vårdkedjan. Språkproblemen kan leda till missförstånd och risken för felaktig diagnos ökar när parterna...

Glömda städers öden

För flertalet av oss är glömda, av naturen förborgade städer något som hör äventyrsfilmerna och pojkböckerna till. Företeelsen förknippas med arabiska öknar, afrikanska och indiska djungler, dimmiga berg i Anderna och andra exotiska platser. Vad skulle vi göra om man plötsligt råkade hitta en glömd stad...

Työuriin joustoja

Meille suurille ikäluokille on ollut itsestään selvää, että ihmisen on oltava työteliäs ja että joutilaisuus on pahasta. Työ on meille toimeentulon lähde ja myös keskeinen elämänsisältö. Jo kansakoulussa päihimme tauottiin, että ihmisen, joka ei työtä tee, ei pidä leipääkään syömän. Nyt me sodan...

Hälsa är mer än pengar

EU-kommissionen presenterade i november förslaget till nytt hälsoprogram för åren 2014–2020. Programmets mål är att främja medborgarnas hälsa och öka deras kunskaper. I tider då hela unionen ser ut att knaka i fogarna under trycket av den ekonomiska krisen känns målet som en fräsch fläkt. Allas vårt...

Språket på agendan i metropolen (Magma-studie 6/2011)

I den här studien ritar journalisten Johanna Westman upp en "vägkarta" för hur förändrade strukturer kunde stärka det svenska serviceutbudet, inte minst inom social- och hälsovården.

Språket på agendan i metropolen

I huvudstadsregionen bor 65 000–81 000 svenskspråkiga – antalet beror på vilka kommuner som räknas med. Den svenskspråkiga befolkningens åldersstruktur avviker från hela befolkningens. Särlösningar behövs för de äldres, för barnens och för de sjukas skull. Service på svenska kan lättare ordnas om befolkningsunderlaget...

Frisinnet överlever tack vare tvåspråkiga

15 aug 2011 | Olav S Melin
Hur ser finlandssvenskarnas framtid ut? Vilka är våra värderingar och hurudant är vårt förhållande till kyrka och tro? I ljuset av statistiska mätningar och prognoser ser framtiden inte alltför mörk ut. Visserligen förstärks den upp och ned vända ålderspyramiden; de äldre blir allt fler. Men i framtiden...

Rättigheter också för den som inte snapsar

Sociologen Riie Heikkilä som disputerade vid Helsingfors universitet i lördags visar möjligen att det allt mindre finns ett Svenskfinland, sådant vi gärna talar om det, skriver Jan-Erik Andelin i www.ostnylands ledare (31.5.)

Pärjääjät, palvelijat ja pudokkaat

Useat tutkijat ja yhteiskunnalliset kommentaattorit ovat havainneet uudenlaisten jakolinjojen synnyn globaalista paikalliselle tasolle viimeisten vuosikymmenien aikana. Globaalin talouden lupaukset suuresta hyvinvoinnista ovat toteutuneet osalle maailman väestöä, ja he ovat uuden talouden pärjääjiä....

De fattiga och vi rika

11 jan 2011 | Nils Erik Forsgård
Det kommer färsk statistik från USA, från US Census. Den säger ungefär detta: De rika amerikanerna blir rikare och de fattiga amerikanerna blir fler.