Nationalspråken i medvind

Att regeringspartierna i Finland klart tar ställning för ett tvåspråkigt Finland och ett bevarande av det svenska språkets ställning i skolan är en viktig signal. Svenska behövs i näringslivet, inom förvaltningen och i det nordiska samarbetet. Den sociala och regionala jämlikheten mellan elever i olika...

Nöyryyttä kieliasiaan

Savon sanomat i Kuopio uppmanar till besinning i fråga om språkfrågan (15.6)

Pakko voidaan murtaa alueellisesti

Konsekvenserna av Samlingspartiets partidagsbeslut i fråga om den obligatoriska skolsvenskan kommenteras på ledarplats i tidningen Itä-Savo (15.6.)

Svenskan behöver ett program, inte en imagekampanj

Ett tvåspråkighetsprogram behöver vi inte. Det som behövs är ett program för hur nästa regering kan vända den starkt negativa utvecklingen vad gäller svenskans ställning som samhällsbärande språk, skriver Kennth Myntti i Vasabladets ledare 21.5.

Finlandssvenskarnas tabu

Det är en allmänt utbredd villfarelse att alla finlandssvenskar skulle låta det finlandssvenska kollektivet gå före det egna intresset. I alla fall i Vasaregionen har man under de senaste åren ofta stått med förvåningens finger i häpnadens mun när ledande svenskspråkiga - politiker, skribenter etc -...

Vad gör vi med en tankesmedja som kastar yxan i sjön?

En tankesmedja borde bidra med förhoppningar och fräscha idéer. Svenskan betjänas inte av pessimism, skriver Kenneth Myntti i Vasabladets ledare (24.3.) med anledning av Olav S. Melins uttalanden i ett radioprogram om bl.a. den obligatoriska skolsvenskan.

Åbo kör ned svenskan

Förändrade språkkrav i Åbo kommer att leda till att svenskans ställning som förvaltnings- och arbetsspråk försvagas, skriver Sonja Hellman i ÅU:s ledare (3.3.)

Pakkoruotsi

Landets svenskspråkiga är orsaken till att svenskan blivit det mest hatade ämnet i skolundervisningen, skriver Sannfinländarnas riksdagsman Pentti Oinonen i en kolumn i Savon Sanomat (3.3.)

Kaksikielisen suomalaisen yhteiskunnan haasteet tutkitaan yliopistojen

”Suomalaista yhteiskuntaa kaksikielisyyden näkökulmasta tarkastellaan vuoden alussa alkaneessa Kaksikielisyys ja monikulttuurinen Suomi - hyviä käytänteitä ja tulevaisuuden haasteita -tutkimushankkeessa.

Att lura bönder

För en tid sedan fördes en kort diskussion om huruvida det är möjligt att införa två arbetsspråk sida vid sida i en kommun. Förslaget hade vuxit fram ur tankarna att slå samman Vasa stad med de omkringliggande landskommunerna. Arbetsspråket i Vasa är finska och i nästan alla övriga kommuner svenska....

Kieliryhmille yhteisessä koulussa on sekä etuja että haittoja

Loviisan Sanomat rapporterar från en diskussion om ett gemensamt skolhus för svenska och finska elever.

Framtidens Svenskfinland – livskraftigt eller uppgivet?

Hur mår det svenska i Finland år 2030? Magmas scenariorapport kartlägger fyra olika vägar mot framtiden. Utgångspunkten är optimistisk, men en positiv utveckling för det svenska kräver aktiva insatser på många plan.